Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

  1. Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2). 
  2. Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534). 
  3. Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534). 
  4. Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254). 
  5. Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.  

Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

  1. Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
  2. Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego, 
  3. Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa. 
  4. Inspirowaniu działalności charytatywnej. 
  5. Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.  

W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.